Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Idź do treści

Organy Spółki:

     1. Zgromadzenie Wspólników
     2. Rada Nadzorcza
     3. Prezes Zarządu
Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Racibórz
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Aktualny skład Rady Nadzorczej:
Przewodnicząca:
Wiceprzewodnicząca: Marta Topór-Piórko
Sekretarz: Mirosław Dziekan
Zarząd
Zarząd Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest jednoosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Leszek Wenda

Powrót do treści | Wróć do menu głównego