Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Idź do treści

Warunki najmu mieszkania


 Najemcą lokalu mieszkalnego w Raciborskim TBS Sp. z o.o. mogą zostać osoby fizyczne, które:

     1. Nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania w Raciborzu.
     2. Powinny wykazać związek z Raciborzem 
poprzez zamieszkiwanie lub pracę na terenie miasta
         (do wpisania we wniosku o przydział mieszkania).
     3. Osiągają dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu
         najmu mieszkania.
     4. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w
         którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale wybudowane z udziałem partycypacji
         tj. przy ul.: Kochanowskiego 16-18, Eichendorffa 33-35, Eichendorffa 25-31 poddasze,
         Matejki 10), nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych kwot:


gospodarstwo jednoosobowe     -    7 060,36zł
gospodarstwo dwuosobowe       -  10 422,43zł
gospodarstwo trzyosobowe        -  12 775,89zł
gospodarstwo czteroosobowe    -  15 129,34zł
gospodarstwo pięcioosobowe    -  17 482,79zł
gospodarstwo sześcioosobowe  -  19 836,24zł  

         Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego netto
         w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2020 ogłoszonego w obwieszczeniu
         Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021r., które wynosi 5 172,42 zł,
         przyjmując wskaźnik bazowy 1,3.
     5. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w
         którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale 
wybudowane przy udziale finansowania
         zwrotnego z BGK - przy ul. Przejazdowej
), nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych
         kwot:


gospodarstwo jednoosobowe     -   6 206,90zł
gospodarstwo dwuosobowe       -   9 000,01zł
gospodarstwo trzyosobowe        - 10 862,08zł
gospodarstwo czteroosobowe    - 12 724,15zł
gospodarstwo pięcioosobowe    - 14 896,57zł
gospodarstwo sześcioosobowe  - 17 068,99zł  

         Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego netto
         w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2020 ogłoszonego w obwieszczeniu
         Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021r., które wynosi 5 172,42 zł,
         przyjmując wskaźnik bazowy 1,2.

     6. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok
         w którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale wybudowane bez udziału partycypacji
         tj. przy ul.: Głubczyckiej 55B i 55C, Eichendorffa 25-31 bez poddasza, Kochanowskiego 6-14),
         nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych kwot:

gospodarstwo jednoosobowe     -   6 206,90zł
gospodarstwo dwuosobowe       -   9 000,01zł
gospodarstwo trzyosobowe        - 10 862,08zł
gospodarstwo czteroosobowe    - 12 724,15zł
gospodarstwo pięcioosobowe    - 14 896,57zł
gospodarstwo sześcioosobowe  - 17 068,99zł  

         Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego netto
         w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2020 ogłoszonego w obwieszczeniu
         Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021r., które wynosi 5 172,42 zł,
         przyjmując wskaźnik bazowy 1,2.

     7. Dokonają przed podpisaniem umowy najmu wpłaty kaucji zabezpieczającej nalezności z tytułu
         najmu lokalu w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu.
Kaucja podlega zwrotowi do
         miesiąca od chwili opuszczenia lokalu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym
         końcowym.

     8. Dokonają przed podpisaniem unowy najmu wpłaty partycypacji, której wysokość w budynkach
         zrealizowanych uzależniona jest od kwoty partycypacji wypłaconej poprzedniemu najemcy
         
zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
         art. 29a ust. 5.

         Wysokość partycypacji w nowobudowanych budynkach określa uchwała Zarządu Spółki. 

         Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi najemcy nie
         później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu
.

     


.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego